Residència a Girona

· Balconeres d’alumini enlairables
· Tancaments fixos vidrats
· Armaris i baranes d’escala
· Porta d’entrada persones
· Porta basculant
· Tancament perimetral habitatge

972 23 24 04